ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ

28 Aug 2023
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ประกาศระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566  
Share this article
You might be interested in...
Contact Us