ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 Aug 2022
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
Share this article
You might be interested in...
Contact Us