04 Mar 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564
  1. ประกาศแผนโครงการจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564  ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2563
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 9 มีนาคม 2563
Share this article
You might be interested in...
Contact Us