ประกาศเรื่อง การให้ใช้สถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 Jan 2023
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครผู้ขอใช้สถานที่เพื่อการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยมีค่าใช้สถานที่ สำหรับให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก บริเวณห้องอาหาร ศศคอมมอนส์ (Sasa Commons)
Share this article
You might be interested in...
Contact Us