11 Feb 2021
On February 7th, Sasin was notified that one of our staff members had tested positive for COVID-19. While asymptomatic, the person remains isolated, but is feeling well, at Chulalongkorn University Hospital. Our thoughts are for a speedy recovery. Sasin has been coordinating with Chulalongkorn University’s COVID Center to ensure the health and safety of everyone in our community. After being notified of the case, we immediately shifted all classes online and required all staff and faculty to work-from-home for two weeks (February 8-21). We also put the following measures in place:
  • three high risk individuals, who had direct contact with our staff member, were put in quarantine and were tested on February 8 – all tests have come back negative;
  • everyone else at Sasin, according to Chula COVID Committee’s guidelines, is considered low risk, but we have urged everyone to self-monitor for symptoms and self-isolate while working or studying from home;
  • we have offered COVID-19 tests to anyone who requests it;
  • only a minimal crew will work onsite, as authorized by Sasin’s Director or Deputy Directors.
We are taking all appropriate measures to ensure that everyone at Sasin follows these protocols carefully and acts responsibly to help stop further spread. Sasin has had a rigorous and aggressive COVIDSafe Plan in place since the start of the pandemic. We require temperature checks, physical distancing, wearing of masks, and we urge everyone to frequently use hand sanitizer. All classrooms are “ozone cleaned” at midnight every night, and all air conditioner ventilation is sanitized with UVC blue ray technology 24/7. All high-traffic areas and frequently touched surfaces at Sasin are regularly cleaned and disinfected. Sasin will continue to take every reasonable and appropriate measure to mitigate the spread of the virus at our facilities and in our community.   Contact: Sasin School of Management marketing@sasin.edu   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ได้รับแจ้งว่า หนึ่งในบุคลากรของสถาบันฯ มีผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก ซึ่งบุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยขณะนี้ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย เราหวังว่าบุคลากรคนดังกล่าวจะหายจากโรคในเร็ววัน สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ได้ประสานงานกับศูนย์โควิด 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าชาวศศินทร์ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหลังจากที่สถาบันฯ รับทราบกรณีบุคลากรของสถาบันฯ ติดเชื้อดังกล่าว สถาบันฯ มีมาตรการปรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นแบบออนไลน์ และขอให้บุคลากรศศินทร์ทุกคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตนเองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (8-21 กุมภาพันธ์ 2564) นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ต่อไปนี้ – ให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรที่มีผลการตรวจไวรัสโคโรนา 19 เป็นบวก เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งผลการตรวจบุคลากรทั้ง 3 คนออกมาเป็นลบ – ให้ชาวศศินทร์ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินโรคของศูนย์โควิด 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด และแยกตัวเองออกจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ขณะปฏิบัติงาน หรือเรียนจากที่พักอาศัยของตน – สถาบันฯ ยินดีให้การสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 แก่ชาวศศินทร์ ตามที่ร้องขอ – อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่งเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการเท่านั้น สถาบันฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้นอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งสถาบันฯได้กำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว ทั้งการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย การรักษาระยะห่างทางกายภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสนับสนุนให้ทุกคนหมั่นล้างมืออยู่เสมอ นอกจากนี้ ห้องเรียนภายในอาคารของสถาบันฯ ก็มีการทำความสะอาดด้วยโอโซนช่วงกลางดึกของทุกคืน และมีการติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตในระบบปรับอากาศของสถาบันฯ และมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสทั่วทั้งอาคารอย่างสม่ำเสมอ สถาบันฯ จะยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในอาคาร และในหมู่ชาวศศินทร์   หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ marketing@sasin.edu
Share this article
You might be interested in...
Contact Us